Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
vladimir.sazel@zuova.cz

Název Dodávka vybraných rozpouštědel nejvyšší čistoty pro plynovou a kapalinovou chromatografii
Předmět průběžné dodávky vybraných rozpouštědel nejvyšší čistoty pro plynovou a kapalinovou chromatografii, a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 24 měsíců, v rozsahu a objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, v termínu dodání nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky jsou i balné, doprava do místa plnění, roznos do zadavatelem určených prostor v místě plnění, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky.
Číslo jednací ZU/33693/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 06. 11. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.200.000,-  Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti rámcové dohody s jedním účastníkem nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 200 000,- Kč bez DPH.
Lhůta pro podání nabídek 26. 11. 2018 do 10:00 hod
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Specifikace vybraných rozpouštědel nejvyšší čistoty pro plynovou a kapalinovou chromatografii
Příloha č. 2 – Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Návrh Rámcové dohody
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti
Příloha č. 6 - Vzor Seznamu významných dodávek ve formě čestného prohlášení

Výsledek

Vybraný dodavatel  
Sjednaná cena  
Zdůvodnění výběru  

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8