Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
martin.halata@zuova.cz

Název Základní laboratorní chemikálie
Předmět průběžné dodávky vybraných základních chemikálií, a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 36 měsíců, v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, v termínu dodání nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky jsou i balné, doprava do místa plnění, roznos do zadavatelem určených prostor v místě plnění, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky.
Číslo jednací ZU/26205/2018
Druh veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
Druh výběrového řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 3. 9. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1 200 000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 36 měsíců od okamžiku účinnosti rámcové dohody s jedním účastníkem nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 200 000,- Kč bez DPH.
Lhůta pro podání nabídek 24. 9. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh Rámcové dohody
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Výsledek

Vybraný dodavatel VWR International s.r.o.
Sjednaná cena 344 170,- Kč bez DPH
Zdůvodnění výběru nabídka účastníka výběrového řízení splnila požadavky zadavatele a byla vyhodnocena, jako nejvýhodnější podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle jednoho základního kritéria – nejnižší nabídkové ceny.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8