Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
milada.tureckova@zuova.cz

Název Laboratorní sklo a laboratorní pomůcky z plastu
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorního skla a laboratorních pomůcek z plastu (dále jen „zboží“), a to na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 24 měsíců, v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, v termínu dodání nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy. Součástí plnění veřejné zakázky jsou i balné, doprava do místa plnění, roznos do zadavatelem určených prostor v místě plnění, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a případné další poplatky spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky.
Evidenční číslo VZ ZU/26018/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky, rozdělena na dvě části, a to:
Část 1. Laboratorní sklo
Část 2. Laboratorní pomůcky z plastu
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, rámcová dohoda s jedním účastníkem (pro příslušnou část veřejné zakázky malého rozsahu)
Datum zveřejnění 28. 8. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.900.000,- Kč bez DPH za 24 měsíců, z toho předpokládaná hodnota
Části 1. Laboratorní sklo činí 900.000,- Kč bez DPH
Části 2. Laboratorní pomůcky z plastu činí 1.000.000,- Kč bez DPH za 24 měsíců.
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti příslušné rámcové dohody s jedním účastníkem nebo do vyčerpání finančního limitu: pro Část 1. ve výši 900.000,- Kč bez DPH, pro Část 2. ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH.
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 21. 9. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace

Příloha č. 1a - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 1b - Jednotné zpracování nabídkové ceny

Příloha č. 2a - Návrh rámcové smlouvy
Příloha č. 2b - Návrh rámcové smlouvy

Příloha č. 3a - Krycí list
Příloha č. 3b - Krycí list

Příloha č. 4 - čestné prohlášení o prokázání základní způsobilosti

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Výsledek

Vybraný dodavatel V Části 1. Laboratorní sklo: VWR International s.r.o.
V Části 2. Laboratorní pomůcky z plastu: VWR International s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH V Části 1. Laboratorní sklo: 900.000,-
V Části 2. Laboratorní pomůcky z plastu: 1.000.000,- Kč
Zdůvodnění výběru V Části 1. Laboratorní sklo: nejnižší nabídková cena za Přílohu č. 1A
V Části 2. Laboratorní pomůcky z plastu: Nabídka účastníka splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož byl ve výběrovém řízení k výše uvedené části veřejné zakázce jediný účastník.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8