Veřejná zakázka malého rozsahu

Kontaktní e-mail:
jan.martinek@zuova.cz

Název Diagnostika k vyšetření a-TPO, a-TG, TSI a ECP
Předmět Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav, spotřebního, kontrolního, kalibračního, čistícího a jiného materiálu nezbytného k zajištění bezchybného provozu a údržbě přístrojové techniky pro stanovení a-TPO, a-TG, TSI a ECP. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 1 ks plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených diagnostických souprav. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Číslo jednací ZU/25503/2018
Druh veřejné zakázky veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
Datum zveřejnění 28. 8. 2018
Předpokládaná hodnota VZ 1.290.000,- Kč bez DPH
Doba trvání zakázky na dobu určitou, a to na 24 měsíců od okamžiku účinnosti smlouvy
Způsob žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky na základě písemné žádosti opatřené elektronickým podpisem
Lhůta pro podání nabídek 17. 9. 2018 do 10:00 hod.
Ke stažení Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o výpůjčce
Příloha č. 3 - Jednotné zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 4 - Krycí list
Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení k základní a profesní způsobilosti

Výsledek

Vybraný dodavatel Siemens Healthcare, s.r.o.
Sjednaná cena bez DPH 1.230.588,- Kč
Zdůvodnění výběru Nabídka účastníka splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, jelikož byl ve výběrovém řízení k výše uvedené veřejné zakázce jediný účastník.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8