Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
v souladu s vyhl. č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO
PRO ROK 2015

v oboru

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
- HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Počet rezidenčních míst: 3
Lhůta pro podání přihlášek: 31.7.2015
Místo pro podání přihlášek: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
Způsob doručení: poštovní zásilkou nebo
osobně v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hod. na podatelnu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava

Obálku označte „Výběrové řízení – Rezidenční místa 2015“

Kritéria pro hodnocení uchazečů/uchazeček:

 1. dosavadní odborná praxe
 2. zájem o obor

Seznam dokladů, které uchazeči/uchazečky přikládají k přihlášce:

 1. přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta (příloha č. 1)
 2. osobní dotazník (příloha č. 2)
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 4. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 5. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti v oboru Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 7. neověřenou kopii dokladu o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 8. přehled odborné praxe

Lékařský posudek a Výpis z Rejstříku trestů nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

V případě předložení neúplné přihlášky nebo při nesplnění požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost bude přihláška z výběrového řízení vyloučena.

Komise vyhodnotí pouze přihlášky, které budou vyhovovat podmínkám stanoveným ve vyhlášce.

Komise provede hodnocení přihlášek podle hodnotících kritérií.

Způsob hodnocení kritérií pro hodnocení uchazečů/uchazeček:

 1. dosavadní odborná praxe (délka a místo výkonu praxe) – váha kritéria 60%
 2. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu - váha kritéria 40%

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Pavlína Pešková, vedoucí personálního a mzdového oddělení – tel. 596 200 449

V Ostravě dne 13.7.2015

RNDr. Petr Hapala
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Dokumenty ke stažení

Aktuality

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

Virus západonilské horečky u komárů v České republice
19. 6. 2018

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8