Zkoušení způsobilosti (PT) - Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-17

Poskytovatel zkoušení způsobilosti
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z7013
Název
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší
Položka zkoušení způsobilosti
Pracovní ovzduší (analyty toluen, xylen a jejich směs, n-butylacetát), 20-50% PEL.
Označení
PT2 TOL-17
Termín konání
26. říjen 2017
Časový rozvrh
zahájení od 8:30, ukončení 15:00
Účastnický poplatek za měřící skupinu
5.000,– Kč bez DPH 21 %, faktura bude zaslána poštou, zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den konání programu PT nebude možná.
Vyhodnocení
Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením.
Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Změny ve vyhodnocení programu PT2 TOL-17:

Dle zkušeností s vyhodnocením výsledků účastníků v minulých letech, kdy se paralelně odebrané vzorky mezi sebou významně lišily a vyhodnocení formou průměru z obou odebraných vzorků nezohlednilo tyto rozdílné výsledky, bude nyní provedeno vyhodnocení formou z-skóre pro každý odběr samostatně, tj. paralelní vzorky se nebudou průměrovat. Zároveň bude provedeno vyhodnocení paralelních vzorků podle uvedené nejistoty od účastníka (jako průnik intervalů) – toto vyhodnocení bude jako informativní ve zprávě z programu PT2 TOL-17.
Osvědčení o účasti bude uděleno pouze v případě, že účastník dosáhne vyhovujícího z-skóre pro oba paralelní vzorky (odběry).
Organizační pokyny
Odběr vzorků bude probíhat na kontaktním a odběrovém místě Ústí nad Orlicí, Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí.
Přihlášení
Vyplněnou přihlášku, která je zároveň i objednávkou zašlete písemně nebo elektronicky na adresu koordinátora programu PT.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Jana Habalová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00
tel.: +420 724 335 328
e-mail: jana.habalova@zuova.cz

Zástupce koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

RNDr. Libuše Nagyová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00
tel.: +420 777 570 983
e-mail: libuse.nagyova@zuova.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8