Výzkum a vývoj

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě hned po svém vzniku v r. 2003 navázal na dlouholeté zkušenosti původního pracoviště (Krajská hygienická stanice v Ostravě) v oblasti řešení projektů. Špičková odborná práce ZÚ a jeho pracovišť byla promítnuta do řešení různých projektů, domácích i mezinárodních, např. výzkumných projektů Evropské unie: 6. rámcového programu a programu mezinárodní spolupráce na území Střední Evropy – Central Europe. Pracovníci ústavu řeší také výzkumné projekty podpořené národními poskytovateli: Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy , Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí aj., které se vztahují ke všem oblastem odborného zaměření Zdravotního ústavu.

Projekty podpořené státní nebo zahraniční dotací řešené ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřící techniky na území města Ostravy, Vratimova, Brumovic a Horního Benešova
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2019 – 12/2019
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Technologická agentura České republiky

Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2019 – 12/2022
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR


Realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (RINPIZZ)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2019 – 2020


Technologická agentura České republiky

Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM 1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2018 – 12/2021
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR


Ostrava

Provoz měřícího vozu a automatických měřících stanic, provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší a vyhodnocení měření měřícím vozem a AMS (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2016 – 2019
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší (MoZeK Ov) (EU – FS v rámci Operačního programu Životního prostředí)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017 - 2018


Technologická agentura České republiky

Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017-2020
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR


Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8