Projekty vědy a výzkumu a podpory zdraví podpořené státní nebo zahraniční dotací ukončené ve ZÚ se sídlem v Ostravě

2017

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní měřící techniky na území města Ostravy, Opavy a Českého Těšína v roce 2017 (Moravskoslezský kraj)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017
www.ims-msk.cz

A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials (EU – 7.RP)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2/2017
www.nanoreg.eu

2016

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic a semimobilní měřící techniky sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy a v Moravskoslezském kraji (Moravskoslezský kraj)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2016
www.ims-msk.cz

2015

Provoz projektu Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v MSK kraji v letech
2012-2015  (Moravskoslezský kraj)

Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012-2015
www.ims-msk.cz

Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015
http://ovzdusi.envinet.cz/

Aktualizace a digitalizace databáze REZZO I-IV za účelem zjištění podílů jednotlivých zdrojů na imisní situaci MSK (EU, SFŽP, MSK)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015

Provoz automatických měřících stanic umístěných v Ostravě-Radvanicích, Ostrava-Bartovicích a Ostravě-Mariánských Horách a provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2015

2014

Projekt: „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy“
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2013 – 2014

Celostátní monitoring ovzduší (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014

Modernizace Národní referenční laboratoře pro komunální hluk (MZ ČR: IOP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014
Tento projekt je spolufinancován z prosředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Modernizace laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (MZ ČR: IOP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014
Tento projekt je spolufinancován z prosředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu (EU – OPPS ČR-PR)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2010 – 2014
www.air-silesia.eu

2013

Sérologický přehled
období řešení: 2012-2014
https://zuova.cz/Home/Page/Serologicky-prehled-2013

Buněčné testovací sady CellKit (MPO)
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení: 2010–2013

Realizace úspor energie – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (EU, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2013

2012

Focus on Key Sources of Environmental Risks (Central Europe)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2008 – 2012
http://projectfoks.zuova.cz/

Adaptowanie rozwiązań oraz opracowanie wspólnej metodyki poboru prób i oznaczeń w zakresie PCDD/PCDF i innych zanieczyszczeń organicznych z rekomendowanej listy PRTR (OP Kapital Ludzki)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2010 – 2012

Mobilní monitoring imisí (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2012

2011

Full-chain and uncertainty approaches for assesing health risks in future environmental scenarios (EU-6. RP, MŠMT)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2007 – 2011
www.2-fun.org

Informační monitorovací systém v Moravskoslezském kraji (ERDF, SFŽP, MSK)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2008 – 2011
www.ims-msk.cz

Monitoring nanočástic v životním prostředí (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2009 – 2011

2010

Kovy a související látky v pitné vodě (MŠMT, COST)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 – 2010

Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory (MŽP)
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 – 2010

Technologie pro destrukci persistentních organických látek (POP) (MPO-IMPULS)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2008 – 2010

Molekulárně-biologická analýza a klinický význam širokospektrých beta-laktamáz v podmínkách České republiky (IGA MZ ČR)
Příjemce: Univerzita Palackého Olomouc
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2009 – 2010

2009

Podrobné hodnocení funkční rozmanitosti IRES elementu viru hepatitidy C u pacientů a jeho možné důsledky pro budoucí léčbu (GA ČR)
Řešitel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Spoluřešitel: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 - 2009

Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice (IGA MZ)
Příjemce: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005-2009

Nové postupy pro sledování vlivu městských aglomerací na kvalitativní parametry fluviálního prostředí s důrazem na identifikaci endokrinních látek (MŠMT)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 – 2009

Nové informační nástroje pro analýzu zdravotnických dat v manažérských informačních systémech (MŠMT)
Příjemce: Slamka Consulting, s.r.o., Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007 - 2009

2008

Retrospektivní sledování hladin indikátorových kongenerů PCB a vybraných chlorovaných pesticidů v séru české populace v období 1970-1996 (IGA MZ)
Příjemce: SZÚ, Praha
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 – 2008

Metodika stanovení emisního toku silniční dopravy pro sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (MDO)
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, Brno
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2008

(Re)emergentní virové nákazy přenosné komáry (GA AV)
Příjemce: Ústav biologie obratlovců AVČR
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2006 - 2008

Management of groundwater at industrially contaminated areas MAGIC (5C028) (EU- INTERREG III B CADSES, Neighbourhood programme)
Koordinátor: Grzegorz Gzyl, Central Mining Institute (GIG), Katowice
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2008
http://magic-cadses.com/

2007

HALE – Health and Languages for Europe. HALE CZ/05/B/P/LA/168009 (EU- LEONARDO DA VINCI – Community Vocational Training Action Programme)
Příjemce: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Spolupříjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2005 - 2007
http://www.nvf.cz/archiv/leonardo/leonardo_info/leoinfo17/zdravi.htm

Konstrukce socioekonomického deprivačního indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace s možností vyžití GIS (IGA MZ ČR)
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová
období řešení projektu: 2005 – 2007
více zde

Program Harmonizace s EU - Projekt Operačního programu Infrastruktura, priorita Snížení negativních důsledků dopravy na ŽP (ERDF) Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map II. etapa – hluková mapa aglomerace Ostrava, kompletace výstupů ostatních zpracovatelů pro EU. Rozhodnutí 613-07-01 MZ-HEM
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2007
více zde

2006

Program Harmonizace s EU - Projekt Operačního programu Infrastruktura, priorita Snížení negativních důsledků dopravy na ŽP (ERDF) Mapování významného hlukového zatížení obyvatel ČR podél významných dopravních cest, významných letišť a v rámci aglomerací různými typy dopravy. Zpracování hlukových map. Iniciální aktivita I. Rozhodnutí 2/05 MEZ-HEM
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení 2005-2006
dotazy

Supervize při sanaci dioxinové zátěže Spolany Neratovice (FNM ČR)
Řešitel: Ing. J. Čížek, OPV s.r.o.,
Spoluředitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2003 – 2006

Energetické parametry biomasy (GA ČR, GA101/04/1278)
Řešitel: Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.,
Spoluřešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení 2004 - 2006

Výzkum a validace nových integrálních metod vzorkování persistentních organických látek, těžkých kovů se studiem toxicity pro aplikace ve vodním hospodářství (GA ČR, GA203/04/1457)
Řešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2004 - 2006

Měření a výpočty emisních faktorů nelimitovaných polutantů při spalování směsných biopaliv v závislosti na jejich složení a provozních režimech (Ministerstvo dopravy České republiky, 1F54G/104/520)
Řešitel: Ing. Darek Galle, Centrum dopravního výzkumu Brno
Spoluřešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení 2005 – 2006

2005

Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu (IGA MZ ČR, NR8011)
Řešitel: Mgr. Eva Durnová, období řešení projektu: 2004 – 2005

SEKUNDA-prevence následků injekčního užívání drog (dotace MS kraj)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2003 - 2005

Metodika k výuce Zdravého chování ve výživě pro ZŠ a SŠ (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: MUDr. Lydie Ryšavá, období řešení projektu: 2005

Prevence HIV/AIDS v okrese Karviná (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2005

S mámou, tátou jíme zdravě (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: Mgr. Kamila Petrušková, období řešení projektu: 2005

Zdraví pro všechny v Moravskoslezském kraji (projekty podpory zdraví, MZ ČR)
Řešitel: MUDr. Lydie Ryšavá, období řešení projektu: 2005

2004

PATY – Pollution and the Young (5. RTD program EU)
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení projektu: 2002 – 2004
více zde

HELEN
více zde

Prevence HIV/AIDS v okrese Karviná (dotace MZ ČR)
Řešitel: Bc. Martina Kubaczková, období řešení projektu: 2004

Preventivní opatření ke zlepšení saturace jodem (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Lýdie Ryšavá, PhD., období řešení projektu: 2002 - 2004

Zdraví a edukování pedagogové - základ pro budoucnost (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc., období řešení projektu: 2003 - 2004

Co vše se dá udělat pro podporu zdraví na začátku 21. století (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc. období řešení projektu: 2004

Prevence nádorových onemocnění (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc. období řešení projektu: 2004

2003

Vědecko-výzkumný příspěvek k poznání a hodnocení expozice člověka a jeho zdravotních rizik (VZ MZ ČR, MZ06462829901)
Řešitel: MUDr. J. Volf (2001-2002), RNDr. P. Hapala (2003), období řešení projektu: 2001 - 2003
Dílčí výzkumný záměr: Identifikace mikroorganismů pomocí profilu mastných kyselin
Řešitel: Mgr. E. Durnová
Dílčí výzkumný záměr: Kontrola terapie a epidemiologie H.pylori
Řešitel: RNDr. I. Lochman, CSc.

Epidemiologický význam arbovirových a ehrlichiových koinfekcí (IGA MZ ČR, NI6667)
Řešitel:  RNDr. P. Zeman, CSc.
Spoluředitel: MUDr. J. Januška, období řešení projektu: 2001 – 2003

Studie vlivů vzniku POP látek při spalování odpadních olejů v komerčně dostupných kotlích malých výkonů, s cílem snížení jejich tvorby (GA ČR, GA101/01/0830)
Řešitel: Ing. Tomáš Ocelka, období řešení projektu: 2001 - 2003

Ovlivnění prachem vyvolané fibroprodukce v plicích krys niacinem a taurinem (IGA MZ ČR, NJ6575)
Řešitel: RNDr. Jana Kubačková, období řešení projektu: 2001 – 2003

Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého (IGA MZ ČR, NJ6578)
Řešitel: Doc.MUDr. J. Horáček, CSC., Ostravská univerzita v Ostravě
Spoluředitel: RNDr.Jana Kubačková, , období řešení projektu: 2001 – 2003

Vliv životního stylu a socioekonomického postavení na zdraví obyvatel Ostravy a vytipování cílových rizikových skupin pro zdravotní intervenci (MS kraj)
Řešitel: Mgr. Hana Šlachtová, období řešení projektu: 2003
více zde

Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: M.Hlavsová, období řešení projektu: 2003

Zdraví lidé dosáhnou svých cílů snadněji (MZ ČR, Národní program podpory zdraví)
Řešitel: MUDr. Šárka Andělová, CSc., období řešení projektu: 2003

Vliv nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav obyvatel Ostravy a jejich ohrožení sociálním vyloučením a chudobou
více zde

2002

SES
více zde

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8