Změna financování CAPL

Upřesnění: Pro zdravotnická zařízení a firmy, které v souladu s rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) u vybraných exponovaných pracovníků v riziku karcinogenních a mutagenních faktorů (např. cytostatika, polycyklické aromatické uhlovodíky…) mají uloženo provádět v rámci preventivních prohlídek vyšetření CAPL (cytogenetická analýza periferních lymfocytů).

V prosinci 2011 vyšel zákon 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění .... Ten v bodě 131 říká, že § 35 původního právního předpisu (hrazení závodní preventivní péče ze všeobecného zdravotního pojištění) se včetně nadpisu ruší. V souladu se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (§42) a zákonem 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (§58) s účinností od 1.4.2012 hradí veškerou péči spojenou s ochranou zdraví při práci zaměstnavatel.

Jako poskytovatel vyšetření CAPL upozorňuje oddělení genetické toxikologie při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, že vzhledem k časové náročnosti vyšetření a přes maximální nasazení našich pracovníků nemůžeme zaručit, že vzorky na toto vyšetření, doručené k nám v březnu 2012 budeme schopni dokončit v takovém časovém horizontu, aby je bylo možno účtovat zdravotním pojišťovnám. U vzorků, doručených po 15. březnu už je to zcela vyloučené.

J. Kůsová
16.1.2012

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8